ติดต่อเรา

สำนักงานส่งเสริมสวัสดิการและสวัสวัดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาจังหวัดน่าน
554 หมู่ 11 ตำบลไชยสถาน อำเภอเมือง จังหวัดน่าน 55000
โทร.054-718344,054-718345
แฟ๊ก 054-716030
E-mail : nan@otep.go.th