ติดต่อเรา

สำนักงานส่งเสริมสวัสดิการและสวัสวัดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาจังหวัดน่าน
554 หมู่ 11 ตำบลไชยสถาน อำเภอเมือง จังหวัดน่าน 55000
โทร.054-716029,054-716030
แฟ๊ก 054-716030
E-Mail : nan@otep.mail.go.th