ออกเสียงประชามติ 7 สิงหาคม 2559 เวลา 08.00-16.00 น.

c9ctF2hM9q_1470283486