ผู้อำนวยการ สกสค.จังหวัดน่าน มอบเข็มกลัดพฤหัสบดีประจำปี 2561

ผู้อำนวยการ สกสค.จังหวัดน่าน มอบเข็มกลัดให้ผู้ได้รับรางวัล ดังนี้
1. รางวัล “พระพฤหัสบดี”ประเภท ครูผู้เสียสละด้านการศึกษา จำนวน 80 รางวัล จังหวัดน่าน ผู้ได้รับรางวัลเข็มพฤหัสบดีทองคำ จำนวน 1 คน คือ นางเวณิกา กัลยาวงศ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาน่านเขต 2
2. รางวัล” พระพฤหัสบดี”ประเภท ผู้ทำคุณประโยชน์ด้านการศึกษา (ระดับจังหวัด) จำนวน 306 รางวัล ได้รับรางวัลเข็มพฤหัสบดีทองเหลืองชุบนาคพร้อมเกียรติบัตร จังหวัดน่านได้ จำนวน 7 คน ดังนี้ คือ
1. นายสมเร็จ อุดแดง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่านเขต 1
2. นางสดศรี สุทธการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่านเขต 2
3. นางคนึงนิตย์ เขียวสมบัติ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่านเขต 2
4. นางสุภาภรณ์ ภิราญคำ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่านเขต 2
5. นางรัตนาพรรณ อุตมีมั่ง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 37
6. นายสนอง ก้อนสมบัติ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 37
7. น.ส.สุวรินทร์ เพ็ญธัญญการ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดน่าน
S__57425924S__57425923IMG_7017IMG_7014IMG_7022IMG_7024
IMG_7031