การปิดสำนักงานฯ เป็นกรณีพิเศษ

เรียน สมาชิก ช.พ.ค. / ช.พ.ส. ทุกท่าน
ด้วยสำนักงาน สกสค. จังหวัดน่าน ได้มีการประชุมตัวแทนครูและบุคลากรทางการศึกษาจังหวัดน่าน ประจำปีงบประมาณ 2562 ในวันศุกร์ ที่ 23 สิงหาคม 2562 ณ ห้องแกรนด์บอลรูม โรงแรมเทวราช จังหวัดน่าน เวลา 08.30 – 16.30 น.
ดังนั้น ทางสำนักงาน สกสค.จังหวัดน่าน จึงมีความจำเป็นที่จะต้องปิดสำนักงานฯ เพื่อจัดการประชุมดังกล่าว เป็นเวลา 1 วัน
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ
นายวรพล ผลคำ
ผู้อำนวยการ สำนักงาน สกสค. จังหวัดน่าน