การปิดสำนักงาน

เรียน สมาชิก ช.พ.ค. – ช.พ.ส. ทุกท่าน
เนื่องด้วย สำนักงานคณะกรรมการ สกสค. กำหนดให้ผู้อำนวยการ และพนักงานเจ้าหน้าที่ สำนักงาน สกสค. จังหวัดทุกคน เข้าอบรมโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ในการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ระหว่างวันที่ 20 – 24 กันยายน 2562 ณ โรงแรมแอมบาสเดอร์ ซิตี้จอมเทียน จังหวัดชลบุรี
ดังนั้น สำนักงาน สกสค. จังหวัดน่าน จำเป็นต้องปิดสำนักงาน สกสค. จังหวัดน่าน ระหว่างวันที่ 20 – 24 กันยายน 2562 และทางสำนักงาน สกสค. จังหวัดน่าน จะเปิดสำนักงานตามปกติ ในวันที่ 25 กันยายน 2562 เป็นต้นไป
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ
นายวรพล ผลคำ
ผู้อำนวยการ สำนักงาน สกสค. จังหวัดน่าน