การอบรมออนไลน์ รุ่นที่ 2 โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงฯ


หนังสือปะหน้าอบรมออนไลน์ รุ่นที่ 2_page-0001

http://www.otep-nan.go.th/wp-content/uploads/2021/10/QR-code-อบรมออนไลน์รุ่นที่-2-2.pdf

http://www.otep-nan.go.th/wp-content/uploads/2021/10/ตางรางกำหนดการ-อบรมออนไลน์รุ่นที่-2.pdf