ประชุมคณะกรรมการ สกสค.จังหวัด

IMG_9419 IMG_9424 IMG_9423

ประชุมคณะกรรมการ สกสค.จังหวัดน่าน เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2559 พิจารณาทุนบุตรสมาชิกและทุนโรงเรียนโครงการพัฒนาชีวิตครู และทุนโรงเรียนที่มีสมาชิก ช.พ.ค.กู้เงิน ทางธนาคารออมสินได้มอบทุนโรงเรียนจำนวน 200 ทุน โดยแยกเป็นทุนโรงเรียนที่มีสมาชิกโครงการพัฒนาชีวิตครู 100 ทุน และทุนโรงเรียนที่มีสมาชิก ช.พ.ค.กู้เงิน 100 ทุน ๆ ละ 20,000 บาท ซึ่งมี 2 โรงเรียนที่ส่งขอรับทุนโดยแยกเป็นทุนโรงเรียนที่มีสมาชิก ช.พ.ค.กู้เงินคือโรงเรียนบ้านเสี้ยว อ.ท่าวังผา  นางทัศนีย์  วงศ์ซื่อสัตย์ และทุนโรงเรียนที่มีสมาชิกโครงการพัฒนาชีวิตครู คือ โรงเรียนบ้านศาลา อำเภอนาน้อย  น.ส.ศิรินา       รินนาศํกดิ์ ส่วนทุนบุตรไม่มีสมาชิกส่งขอรับทุนดังกล่าวคณะกรรมการจึงได้พิจารณาส่งไปศูนย์พัฒนาชีวิตครู เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2559  จึงแจ้งเพื่อให้สมาชิกทราบ