รางวัลพระพฤหัสบดี ประจำปี พ.ศ.2563

การคัดเลือกบุคคลและหน่วยงานเพื่อรับรางวัลพระพฤหัสบดี ประจำปี พ.ศ.2563

200663