ร่วมจัดพิธีรดน้ำดำหัวครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้สูงอายุจังหวัดน่าน

IMG_1309 IMG_1306 IMG_1324 IMG_1310 IMG_1321

IMG_1330 IMG_1345 IMG_1334 IMG_1332  IMG_1454 IMG_1497 IMG_1529 IMG_1547 IMG_1556 IMG_1586

เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2560 สำนักงาน สกสค.จังหวัดน่าน ได้จัดทำโครงการพิธีรดน้ำดำหัวครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้สูงอายุจังหวัดน่าน เพื่อสืบสานประเพณีรดน้ำดำหัวของไทยให้คงอยู่ตลอดไป และแสดงความรักความกตัญญูต่อครูและบุคลากรทางการศึกษา และสร้างความสามัคคีสมานฉันท์ในกลุ่มผู้สูงอายุ