วันจันทร์ที่ 15 มีนาคม 2564 นายสมศักดิ์ ชอบทำดี ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดน่านพร้อมเจ้าหน้าที่ เข้าพบ นายนิลกรณ์ นิลคง ผู้จัดการศูนย์ควบคุมและบริหารหนี้เขตน่าน ธนาคารออมสินเขตน่าน เพื่อติดต่อประสานงานแนวทางในการพักชำระหนี้ให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาในจังหวัดน่าน กลุ่มที่ 1 กลุ่มที่ไม่สามารถส่งเงินต้นและดอกเบี้ยได้ประมาณ 700 กว่าคน ธนาคารกำหนดปฏิทินการดำเนินการในวันที่ 20 มี.ค. 2564 ณ สพป.น่านเขต 1 และสพป.น่านเขต 2 กรณี 1 สามารถส่งดอกเบี้ยได้ 100% พักเงินต้นได้ 1 ปี กรณี 2 ส่งดอกเบี้ยไม่ครบ 100% พักเงินต้นได้ 6 เดือน กลุ่มที่ 2 กลุ่มที่คาดว่าจะมีปัญหาขาดสภาพคล่อง ไม่สามารถส่งเงินต้นและดอกเบี้ยได้ในอนาคต ธนาคารออมสินและสำนักงาน สกสค.จ.น่านจะดำเนินการ ทุกแนวทางและกำหนดปฏิทินดำเนินการต่อไป

30