สนับสนุนทุนการศึกษาให้แก่บุตรหลานของครูและบุคลากรทางการศึกษา

สกสค200363สำนักงานคณะกรรมการ สกสค. สนับสนุนทุนการศึกษาให้แก่บุตรหลานของครูและบุคลากรทางการศึกษาตามข้อตกลงความร่วมมือ ( MOU ) กับบริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด ( มหาชน )

ส่งใบสมัครพร้อมเอกสารประกอบการสมัคร ที่สำนักงาน สกสค. จังหวัดน่าน

** ภายในวันที่ 2  เมษายน  2563 **

  1. อ่านรายละเอียด
  2. บันทึกข้อตกลง
  3. ทุน ระดับ ปวช.
  4. ทุน ระดับ ปวส.
  5. ใบสมัครรับทุน