สำนักงาน สกสค.จังหวัดน่าน ได้รับการจัดสรรงบประมาณจากคณะกรรมการ สกสค.ประจำปี 2564 เดือน ต.ค.63-ก.ย.64 โดยได้รับการจัดสรรงบประมาณจำนวน 1,200,300 บาท มีรายละเอียดค่าใช้จ่ายตลอดปีงบประมาณ 2564 ดังนี้

สำนักงาน สกสค.จังหวัดน่าน ได้รับการจัดสรรงบประมาณจากคณะกรรมการ สกสค.ประจำปี 2564 เดือน ต.ค.63-ก.ย.64 โดยได้รับการจัดสรรงบประมาณจำนวน 1,200,300 บาท มีรายละเอียดค่าใช้จ่ายตลอดปีงบประมาณ 2564 ดังนี้

1 2234