สำนักงาน สกสค.จังหวัดน่าน เปลี่ยนแปลงเบอร์โทรศัพท์ติดต่องานใหม่

สำนักงาน สกสค.จังหวัดน่าน แจ้งประชาสัมพันธ์ เปลี่ยนแปลงเบอร์โทรศัพท์ สำนักงานใหม่ จากเดิม
054-716029 เปลี่ยนเป็น 054-718344
054-716030 เปลี่ยนเป็น 254-718345
โทรศัพท์มือถือสำนักงาน 06-26040681