เมื่อวันจันทร์ที่ 2 สิงหาคม 2564 นายสมศักดิ์ ชอบทำดี พร้อมคณะนิเทศติดตามผล พนักงานเจ้าหน้าที่และคณะครูจิตอาสาโครงการครูช่วยครู ”กิจกรรม ครูดูแลครูที่ป่วยและช่วยเหลือตัวเองไม่ได้” ได้ออกเยี่ยมและมอบของวัญให้แก่ครูที่ป่วยและช่วยเหลือตนเองไม่ได้ ในเขตอำเภอเมืองน่านจำนวน 2 คน ได้แก่ 1.นางเจียร อรุณนุมาศ 2.นายอินผ่อง ชมภูและในเขต อ.ภูเพียงจำนวน 2 คน ได้แก่ 1.นายเสน่ห์ คำหอม 2.นายชื่น พลายสาร กิจกรรมดังกล่าว เป็นกิจกรรมที่มีวัตถุประสงค์ในการสร้างขวัญและกำลังใจ เสริมสร้างสวัสดิการและการดำรงชีวิตของครูที่ป่วยให้ดำรงชีวิตได้อย่างมีความสุข

95