เมื่อวันพุธที่ 17 พฤศจิกายน 2564 เวลา 13.30 น.นายสมศักดิ์ ชอบทำดี ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค. จ.น่าน ประชุมพนักงานเจ้าหน้าที่และลูกจ้าง เพื่อสรุปผลการปฏิบัติงาน สภาพปัญหาและอุปสรรคในการทำงานของปีงบประมาณ 2564 ที่ผ่านมาและเตรียมการจัดทำโครงการ/กิจกรม เพิ่อจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี 2565 ต่อไป

133