เมื่อวันศุกร์ที่ 3 ธันวาคม 2564 เวลา 10.00 น. นายสมศักดิ์ ชอบทำดี ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค. จ.น่าน ประชุมพนักงานเจ้าหน้าที่และลูกจ้าง เพื่อซักซ้อมการทำงาน การหมุนเวียนเปลี่ยนงาน สภาพปัญหาและอุปสรรคในการทำงานที่ผ่านมา เพื่อเตรียมพร้อมในการทำงานในปีงบประมาณ 2565 ต่อไป

138