เมื่อวันอังคารที่ 20 กรกฎาคม 2564 เวลา 13.30 น. นายสมศักดิ์ ชอบทำดี ผอ.สกสค.จังหวัดน่าน ได้เข้าร่วมประชุมกับสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ช่วยเพื่อนสมาชิกครูจังหวัดน่าน (ช.ค.น) โดยมีนายศิลป์ชัย ทัศณีวรรณ์ นายกสมาคมฯ คณะกรรมการสมาคมฯ ผู้ตรวจสอบกิจการสมาคมฯและเจ้าหน้าที่ ณ ห้องประชุมสำนักงาน สกสค.จังหวัดน่าน ได้หารือแนวทางการบริการด้านสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา จ.น่าน ซี่งเป็นกลุ่มเป้าหมายเดียวกันและเพื่ออำนายความสะดวกการช่วยเหลือเกื้อกูลในด้านข้อมูลสารสนเทศและการบริการให้เพื่อนครูฯในจังหวัดน่าน ได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป. ครับ

88