แบบสอบถามความพึงพอใจในการใช้บริการของผู้อำนวยการ สกสค. จังหวัดน่าน

เรียนเชิญ ครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ใช้บริการของสำนักงาน สกสค. จังหวัดน่าน กรอกแบบสอบถามความพึงพอใจในการบริการของผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค. จังหวัดน่าน เพื่อสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อการให้บริการสำนักงาน สกสค. จังหวัดน่าน

       สำนักงาน สกสค. จังหวัดน่าน ขอขอบพระคุณทุกท่านที่ให้ความร่วมมือ

             คู่มือการตอบแบบสอบถามความพึงพอใจในการใช้บริการของผู้อำนวยการ สกสค. จังหวัดน่าน (แบบ ปจ.3)

WDHmfrxS13_1578476321-2

QR CODE แบบ ปจ.3