โครงการลดภาระหนี้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ตามที่กระทรวงการคลังโดยธนาคารออมสินเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อทราบโครงการลดภาระหนี้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เมื่อคราวประชุมเมื่อวันที่ 9 ก.พ.2559 มีสาระสำคัญคือ ธนาคารออมสินอนุมัติวงเงินสินเชื่อใหม่ให้กับผู้กู้ที่เป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่สมัครใจเข้าร่วมโครงการ (ซึ่งรายละเอียดได้แจ้งไปทุกสังกัดเรียบร้อยแล้ว) ในวันที่ 8 ธันวาคม 2559 ธนาคารออมสินจะได้มาชี้แจงรายละเอียดการเข้าโครงการนี้ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีอายุตั้งแต่ 50 ปีขึ้นไป ณ สำนักงานสกสค.จังหวัดน่าน สมาชิกท่านใดที่สนใจมารับฟังคำชี้แจงสามารถแจ้งชื่อผ่านต้นสังกัด หรือ โทร.054-716029-30 ได้ภายในวันที่ 6 ธันวาคม 2559